Datamaterialet

Kilden og dermed datamaterialet for nærværende database er primært en egen transskription og klassificering af data for indskyderne og disses hustruer i Den almindelige Enkekasse. Kilderne for disse data befinder sig i Rigsarkivet og omfatter:

Reskripter og kongelige resolutioner 1741 - 1848.
Inskriptionsprotokoller 1774 - 1845.
Bilag til indskudssager (korrespondance, indbetalinger, gældsbreve,
sundhedsattester, dåbsattester mm.) 1774 - 1845.


Der foreligger dåbsattester for 71% af indskyderne og 74% af hustruerne i sagsakterne i Rigsarkivet. Der er i hvert enkelt tilfælde noteret, om en dåbsattest findes i sagmappen.

For nordmændenes vedkommende er der også benyttet materiale fra det norske Riksarkivet:

Den norske Enkekasse (danske afdeling) 1775 - 1820:
Statistikk over oppnåed alder i ekteskabet 1775 - 1812 (udfærdiget 1845).


På grund af at data skulle bruges i en demografisk undersøgelse er mangler i materialet forsøgt udbedret med diverse stater omhandlende de forskellige etater. Ved manglende fødested hos indskydere og/eller hustruer er Cd'en med folketællingen af 1845 fra DDA ligeledes benyttet. Der er i hvert enkelt tilfælde gjort opmærksom på, at disse oplysninger hidrører fra andre kilder samt hvilke kilder, der er tale om.

Begrænsninger og mangler:

I 1813 blev der registreret 123 dødsfald blandt kvinderne med en angivelse af, at disse var døde før 1813. Disse kvinder døde i perioden 1807 - 1812, men på grund af englandskrigen, med den deraf følgende begrænsning af trafikken mellem helstatens lande og landsdele, blev disse dødsfald ikke registreret i det eksakte år.

Flytningen af de norske embedsmænd i 1820 til Den norske Enkekasse har bevirket, at en del data om den norske gruppe af indskydere og hustruer ikke er tilgængelige. Dødsår og alder ved død er tilgængelige frem til 1845. Derefter kun sporadisk indført. Endvidere er fødestedsoplysningerne for de norske indskydere, der fortsat levede i 1820, ikke bevaret. Det er forsøgt at afhjælpe disse mangler ved brug af norske og danske stater, men data for denne gruppe må fortsat betragtes som ufuldstændige.

Landsforvisningen af en del officerer fra det slesvig-holstenske officerskorps efter 3års-krigen har ligeledes bevirket, at en del af disse officerer ikke er registreret med en dødsdato.

Bemærk:

Person- og stednavne samt stillingsbetegnelse er transskriberet ordret.

Fødselsdato vil i de fleste tilfælde være dåbsdato.

Dødstidspunkt for mændene i databasen er generelt -en dag senere- end den virkelige dødsdag, altså fra den dag pensionen skulle udbetales. Det er dog konstateret, at denne regel ikke er blevet fulgt slavisk.